Din webbläsare (Internet Explorer 7 eller tidigare) är gammal. Den har kända säkerhetsbrister kan ske inte visar all funktionalitet på den här sajten eller andra sajter. Läs om hur du uppdaterar din webbläsare.

X

Du är här

Matsuveränitet - ett hållbart alternativ för matförsörjning

Det uppskattas att det i världen finns 2,8 miljarder människor som lever på mindre än två dollar om dagen och att 2 miljarder människor lider av undernäring.

Det finns över 840 miljoner personer som går hungriga varje dag och av dem bor 800 miljoner i s k underutvecklade länder. Vi vet att tre fjärdedelar av dem som är fattiga och undernärda lever på landsbygden. Den nyliberala politiken har medfört att ekonomierna i de rika länderna har tagit en större del av rikedomen samtidigt som folken i syd har fått se utlandskulderna växa tillsammans med fattigdomen och maktlösheten för de fattiga. Det är därför det behövs en förändring av världspolitiken.

Matsuveränitet

Matsuveränitet innebär folks rätt att producera sin mat i sitt territorium och för att nå dit krävs en jordbruksreform. Dessa två begrepp ser dock lite olika ut beroende på vem du frågar, vi i Latinamerikagrupperna tycker att den version som småbrukare runtom i världen ger är den mest intressanta.

Matsuveränitet är en term som handlar om folks och länders rätt att utforma sin egen jordbruks- och livsmedelspolitik. Det går således emot de tankar som många internationella institutioner har om att de vet vilken politik som är bäst för ett land. Om jordbrukspolitiken inriktas på matsuveränitet ger det folket själv möjligheten att använda sina kunskaper för att utveckla landets resurser i riktning mot en hållbar utveckling.

De som pratar om matsuveränitet brukar säga att hållbarheten i livsmedelssystemen inte bara är en teknisk fråga utan handlar om den politiska viljan i länderna. I slutdeklarationen från Världsforumet om livsmedelssuveränitet 2001 i Havanna, Kuba, sägs det bland annat att hållbara livsmedelssystem inte fungerar i det nuvarande marknadssystemet och att livsmedel inte kan behandlas som en produkt som vilken som helst i marknadsekonomin. Tillgången till internationella marknader berör bara tio procent av världens jordbruksproduktion och den kontrolleras av transnationella bolag. Det främsta problemet för småbönder är att de inte har tillgång till sin lokala marknad, många gånger på grund av att de konkurreras ut av subventionerade jordbruksprodukter från andra länder.

Matsuveränitet handlar om ett jordbruk som i första hand är till för den egna befolkningen och i andra hand för export, att främst tillfredställa den lokala och nationella marknaden. Det handlar om bönders och lantarbetares rätt att producera livsmedel och konsumenternas rätt att välja vad de äter och hur det produceras. Rätten att stå utanför de transnationella bolagens kontroll över livsmedelsmarknaden. Livsmedelsmonopolen av i dag används som politiska och ekonomiska vapen mot fria länder och sociala rörelser i länderna. Därför är en viktig del av matsuveräniteten att länder har rätt att skydda sig mot för lågt prissatt jordbruks- och livsmedelsimport och istället utveckla sitt jordbruk och sin livsmedelssektor för att öka sin politiska suveränitet.

Politiken som prioriterar internationell handel istället för mat till folket har ökat människors beroende av livsmedelsimport och industrialiseringen av jordbruket. En mekanisering av jordbruket kan vara positiv på många håll, men att bruka jorden med en traktor i exempelvis en bergssluttning medför en ökad jorderosion som därmed en snabb utarmning av jorden. De kemikalier som industrijordbruket för med sig får till följd att den biologiska mångfalden utarmas, att kemikalier sprids i naturen och risken att hälsan försämras av de kemikalierester finns i de livsmedel som vi äter. Matsuveränitet bör ha sin utgångspunkt i diversifierade produktionssystem baserade på teknologi som är ekologiskt hållbar.

De monopol som ett par transnationella företag försöker skaffa sig på den genetiska mångfalden är ett stort hot mot matsuveräniteten. Alla de arter och gener som finns på jorden är ett resultat av tusentals år av evolution och tillhör hela mänskligheten.

Matsäkerhet är ett begrepp som innefattas i matsuveräniteten men den ser bara till att människor ska ha tillgång till livsmedel. Kvaliten på maten, suveräniteten i landet och folkets rätt att bestämma vad de vill producera och konsumera räknas inte in i matsäkerheten. Därför kritiseras den av de sociala rörelserna som menar att säkerheten inte kommer att komma så länge produktionen är monopoliserad.

April 2006
Martin Johansson, volontär i Ecuador